Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van ‘Zeg het met je handjes’, gevestigd te 8602AH Sneek aan de Eeltje Halbertsmastraat 63, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 50799223. info@zeghetmetjehandjes.nl. Hierna wordt ‘Zeg het met je handjes’ steeds afgekort tot ‘ZHMJH’.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten voor de diensten en (digitale) producten van ZHMJH.
  Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Gebarenkaarten en andere producten

 1. ZHMJH biedt via haar webwinkel gebarenkaarten enandere producten aan. De prijzen van deze producten zijn in euro en inclusief btw.
 2. Tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden worden bestellingen binnen 2 tot 5 werkdagen verzonden. Bij bestelling dient de klant een juist en volledig Nederlands adres op te geven, anders is verzending niet mogelijk.
 3. Voor consumenten geldt, onverminderd alle overige consumentenrechten, de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn kan de consument aan ZHMJH laten weten de overeenkomst te willen herroepen door een email te sturen aan info@zeghetmetjehandjes.nl. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht is de consument verplicht de producten binnen 14 dagen na de email in oorspronkelijke staat en verpakking terug te zenden aan ZHMJH. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de consument. Als de consument de gehele bestelling herroept en retourneert, ontvangt hij eventueel betaalde verzendkosten van de levering terug.

Artikel 3 – Cursussen op locatie voor professionals

 1. ZHMJH biedt cursussen en workshops aan op locatie binnen Nederland voor professionals, zoals bijvoorbeeld medewerkers van kinderdagverblijven, gastouderorganisaties of ROC’s.
 2. De klant kan een offerte opvragen voor een cursus op een locatie binnen Nederland op een bepaalde datum voor een bepaald aantal deelnemers. Offertes zijn vrijblijvend en zijn gedurende 30 dagen geldig, waarna ze automatisch vervallen.
 3. Prijzen zijn exclusief btw, reis- en parkeerkosten en materialen.
 4. Materialen kunnen tegen de op dat moment geldende reguliere verkooptarieven, vóór, tijdens of na de cursus door de klant worden aangeschaft.
 5. De overeenkomst komt tot stand als er overeenstemming is bereikt over type cursus of workshop, de datum, de locatie en de prijs.
 6. Op verzoek van de klant minimaal één week vóór de cursusdatum, kan na afloop van de cursus door ZHMJH digitaal een Bewijs van Deelname worden verstrekt aan de deelnemers zonder extra kosten.
 7. Als de klant een cursus wil annuleren, gelden de volgende annuleringskosten ten opzichte van de afgesproken datum in een percentage van de overeengekomen prijs:
  a. Bij annulering tot één maand van tevoren: 0%
  b. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken van tevoren: 25%
  c. Bij annulering vanaf twee weken tot één week van tevoren: 50%
  d. Bij annulering vanaf één week tot twee dagen van tevoren: 75%
  e. Bij annulering vanaf 2 dagen van tevoren: 100%
 8. Als de klant een cursus wil verzetten naar een andere datum en/of tijd, is ZHMJH gerechtigd éénmalige administratiekosten van €50,- in rekening te brengen.

Artikel 4 – Privécursussen op locatie voor particulieren

 1. ZHMJH biedt privécursussen aan op locatie in Nederland voor particulieren samen met (hun) kinderen, zoals bijvoorbeeld ouders, verzorgers, familieleden of andere geïnteresseerden.
 2. De privécursussen duren twee maal twee uur (2x 2 uur) en zijn inclusief één boekje ‘Leer mij begrijpen’. Extra boekjes en/of andere materialen zijn verkrijgbaar tegen een meerprijs.
 3. De privécursussen hebben een vaste prijs per huishouden, uitgaande van maximaal twee volwassenen. Voor elke extra volwassene geldt een meerprijs. Kinderen in het huishouden t/m 18 jaar kunnen gratis deelnemen.
 4. De prijzen van privécursussen zijn inclusief btw, maar exclusief reis- en parkeerkosten.
 5. De klant is éénmalig gerechtigd een privécursus tot één week voor de afgesproken datum kosteloos te verzetten naar een andere datum en/of tijdstip (in overleg).
 6. De klant mag een privécursus tot twee weken van tevoren kosteloos annuleren. Bij annulering vanaf twee weken van tevoren is 50% van het bedrag verschuldigd, bij annulering vanaf 24 uur van tevoren: 100%.

Artikel 5 – Online cursussen

 1. ZHMJH biedt online cursussen aan voor zowel particulieren als professionals.
 2. De overeenkomst komt tot stand door digitale aanvaarding van het aanbod van ZHMJH (waarbij de klant een online cursus selecteert en betaalt).
 3. Na totstandkoming van de overeenkomst wordt de online cursus direct digitaal beschikbaar gesteld en worden de cursusmaterialen zo snel mogelijk toegestuurd.
 4. Korte online cursussen worden met toestemming van de klant éénmalig in hun geheel geleverd door het verlenen van (digitale) toegang tot de dienst direct na het sluiten van de overeenkomst. Het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten is daarom uitgesloten. ZHMJH wijst de klant daar uitdrukkelijk op.
 5. Bij online cursussen van meerdere weken wordt er wekelijks toegang gegeven tot een nieuw deel van de online cursus. Voor consumenten geldt dan wel het wettelijke herroepingsrecht van 14 dagen. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, betaalt hij een vergoeding naar rato voor het aantal weken van de online cursus dat al uitgevoerd is.
 6. De toegang tot de online cursus is persoonsgebonden. Inloggegevens zijn vertrouwelijk en mogen niet gedeeld worden met derden. Downloads zijn enkel bedoeld voor eigen gebruik tijdens de cursus. Als bij de online cursus een gratis app voor smartphones is inbegrepen, is ook de toegang daartoe persoonsgebonden.
 7. Na afloop van de herroepingstermijn (of bij afzien van de herroepingstermijn) kan de klant de overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij de klant een consument is en er sprake is van een online cursus van meerdere weken, waarvan nog niet alle weken digitaal beschikbaar zijn gesteld.
 8. Bij tussentijdse opzegging als bedoeld in het vorige lid betaalt ZHMJH de klant het cursusgeld naar rato terug, minus een redelijke administratieve vergoeding voor de opstartkosten van 10% van het cursusgeld.
 9. Bij tussentijdse opzegging als bedoeld in het vorige lid dient de klant binnen 14 dagen de toegestuurde cursusmaterialen in de oorspronkelijke staat en verpakking terug te zenden aan ZHMJH. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant. Als de klant niet (tijdig) aan deze verplichting voldoet, brengt ZHMJH de betreffende materialen in rekening tegen de
  op dat moment geldende reguliere verkoopprijs. ZHMJH mag in dat geval de kosten verrekenen met de terugbetaling van het restant van het cursusgeld.

Artikel 6 – Betaling, rente en kosten

 1. Betaling van producten uit de webwinkel vindt in principe vooraf plaats doordat de klant de gekozen
  producten via één van de aangeboden betaalmethoden afrekent.
 2. Tegen aanvullende kosten kan de klant voor sommige diensten kiezen voor betaling in drie gelijke termijnen.
 3. In alle gevallen zal ZHMJH een factuur sturen. Als de factuur niet vooraf is betaald, dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Met het vervallen van de factuur is de klant direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De klant is vanaf dat moment de Nederlandse wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
 4. De klant kan de betaling van enig bedrag niet opschorten. Als de klant in verzuim is met de betaling van de factuur, is ZHMJH gerechtigd de (verdere)toegang tot de cursus aan de klant te ontzeggen en/of op te schorten totdat de klant volledig heeft betaald.
 5. ZHMJH mag over en weer verschuldigde bedragen met elkaar verrekenen tot hun gezamenlijk beloop. De klant heeft echter geen recht op verrekening met enig bedrag, tenzij er volledige overeenstemming is bereikt over het beloop van diens tegenvordering.
 6. Als ZHMJH buitengerechtelijke kosten maakt ter verhaal van een vordering op de klant, is de klant daarvoor een vergoeding verschuldigd conform de Nederlandse wettelijke staffel BIK.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

 1. Op alle materialen, cursussen, workshops en digitale content (waaronder website en app), rust het Auteursrecht van ZHMJH. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZHMJH mag niets daarvan (geheel of gedeeltelijk) worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door prints, kopieën, of op welke andere manier dan ook.
 2. Bij een inbreuk op het auteursrecht zoals hierboven bedoeld, kan ZHMJH ervoor kiezen om de schadevergoeding voor elke (gedeeltelijke) kopie, openbaarmaking of verveelvoudiging te fixeren en te begroten op driemaal de op de moment geldende verkoopprijs van de betreffende materialen, cursussen, workshops of digitale inhoud. ZHMJH kan er evenwel ook voor kiezen schadevergoeding te begroten en te vorderen conform de geldende wettelijke bepalingen. Een en ander is ter vrije keuze van ZHMJH.
 3. Tijdens de cursussen kunnen foto’s of video’s worden gemaakt. Als een deelnemer niet in beeld wil worden gebracht dient diegene dat voor of tijdens de cursus bij ZHMJH en/of de fotograaf aan te kaarten. ZHMJH zal zoveel mogelijk (mondeling) op deze mogelijkheid van bezwaar wijzen.

Artikel 8 – Overmacht

 1. Als door een geval van overmacht een geplande cursus op locatie niet kan doorgaan, zal deze in beginsel worden verzet. In dat geval bepalen partijen in overleg een nieuwe datum, tijdstip en/of locatie voor de cursus.
 2. Als verzetten redelijkerwijs niet mogelijk is of als ZHMJH daaraan de voorkeur geeft, zal ZHMJH zich inspannen een vervangende docent te regelen die dezelfde methode hanteert om de cursus over te nemen. De overeenkomst tussen de klant en ZHMJH blijft dan onverkort gelden. De afspraken met de vervangende docent gelden tussen ZHMJH en de betreffende docent.
 3. Als noch verzetten noch vervanging van de docent na redelijke inspanningen mogelijk is, zal de overeenkomst van rechtswege worden ontbonden. ZHMJH zal dan alle (aan)betaalde bedragen aan de klant terugbetalen. Geen van beide partijen is aan de ander schadevergoeding verschuldigd.
 4. Onder overmacht aan de zijde van de klant wordt alleen verstaan: natuurrampen en/of extreme weersomstandigheden (KNMI code oranje/rood);
  ernstige ongevallen met letsel of overlijden van de klant (natuurlijk persoon) of een familielid in de eerste graad tot gevolg; door de overheid opgelegde maatregelen waardoor de cursus helemaal niet kan/mag doorgaan. Daarbij geldt dat coronabeleid en/of lockdowns enkel als overmacht gelden als deze de cursus verbieden, niet als de cursus eventueel met aanpassingen (afstand houden, minder aanwezigen of via een online verbinding) kan doorgaan.
 5. Onder overmacht aan de zijde van ZHMJH wordt verstaan: natuurrampen en/of extreme weersomstandigheden (KNMI code oranje/rood), ziekte of letsel van de docent, ongevallen of overlijden van familieleden en/of andere dierbaren (waaronder huisdieren), onbeschikbaarheid van benodigde telecommunicatiediensten (telefoon, internet etc.).

Artikel 9 – Privacy

 1. Bij de uitvoering van de overeenkomst verzamelt en verwerkt ZHMJH persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Informatie daarover kan worden gevonden in het privacystatement, dat op de website van ZHMJH te downloaden is.

Artikel 10 – Klachten en aansprakelijkheid

 1. Klachten over cursussen op locatie van ZHMJH zal de klant schriftelijk melden via
  info@zeghetmetjehandjes.nl uiterlijk 2 (twee) maanden na de datum van (het betreffende deel van) de cursus.
  Klachten over online cursussen zal de klant schriftelijk melden uiterlijk 2 (twee) maanden na beschikbaarstelling van het betreffende deel van de cursus.
 2. Voor alle cursussen en workshops geldt: oefening baart kunst. Op ZHMJH rust daarom slechts een inspanningsverplichting om deelnemers baby- en kindgebaren te leren. ZHMJH kan niet een bepaald resultaat (binnen een bepaalde periode) garanderen. Klachten daarover zijn daarom in elk geval ongegrond.
 3. ZHMJH is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door een onzorgvuldige of te wilde uitvoering van de baby- en kindgebaren.
 4. Als de klacht(en) gedeeltelijk en objectief gezien terecht zijn, zal de klant ZHMJH in de gelegenheid stellen dit te herstellen (bijvoorbeeld door een nieuwe cursus aan te bieden en/of verbeteringen aan te brengen in de cursus). Als herstel niet mogelijk is of als dit de voorkeur van ZHMJH geniet, zal ZHMJH de prijs van het betaalde cursusgeld naar rato van de tekortkoming verminderen. Het eventueel teveel betaalde betaalt ZHMJH in dat geval terug.
 5. Eventueel door ZHMJH verschuldigde schadevergoeding is maximaal gelijk aan de door ZHMJH berekende prijs voor de cursus.

Artikel 11 – Ontbinding

 1. Beide partijen hebben het recht een overeenkomst met onmiddellijke ingang te annuleren (ontbinden), zonder daarvoor aan de andere partij schadevergoeding verschuldigd te zijn, als de andere partij in een staat van insolventie komt te verkeren, waaronder faillissement, surseance van betaling, wsnp, schuldhulpverlening of onderbewindstelling.
 2. ZHMJH heeft het recht een overeenkomst met onmiddellijke ingang te annuleren (ontbinden) zonder daarvoor schadevergoeding verschuldigd te zijn en zonder het recht op terugbetaling in uitzonderlijke situaties, waarin de (verdere) uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid niet van ZHMJH gevergd kan worden, zoals bijvoorbeeld in geval van intimidatie of bedreiging.
 3. Alle rechtsverhoudingen tussen partijen worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen partijen zoveel mogelijk in goed overleg oplossen. Mocht een oplossing op die manier niet kunnen worden bereikt, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.
 4. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.